Regulamin sklepu internetowego

Regulamin zakupów ważny od 01.01.2016 r.

 

 1. Spaw-rent.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie cspaw-rent.pl.
 2. Klienci  mają możliwość korzystania z spaw-rent.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w spaw-rent.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na spaw-rent.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza (stanowiącego załącznik do regulaminu) obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Firma Spaw-Rent Dariusz Batkowski jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w spaw-rent.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła. Na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski, której przedmiotem są usługi świadczone przez FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w spaw-rent.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z spaw-rent.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w spaw-rent.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. W przypadku sprzedaży produktów używanych Klient jest niezwłocznie informowany na stronie produktu w spaw-rent.pl.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Centrumspawalnicze.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT lub paragon może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT lub paragon powinien być dostarczony w formie tradycyjnej.
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w miejscu wykonywania działalności, który wskazany jest na stronach internetowych spaw-rent.pl. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w spaw-rent.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Firmą Spaw-Rent Dariusz Batkowski dotycząca zakupu danego produktu w spaw-rent.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w spaw-rent.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce wykonywania działalności FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach spaw-rent.pl,  FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w spaw-rent.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatnośc i:
  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie miejsca odbioru osobistego. W wybranych przypadkach FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki


Więcej o terminach realizacji zamówienia na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Pomoc".

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w spaw-rent.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w spaw-rent.pl, FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki kompletowane są w miejscu odbioru osobistego FHU Spaw-Rent. O możliwości odebrania zamówionego produktu FHU Spaw-Rent informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie anulowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w spaw-rent.pl pod hasłem Odbiór osobisty w zakładce „Pomoc”.
 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach spaw-rent.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
  W przypadku gdy gwarancja realizowana jest przez FHU Spaw-Rent, produkt należy odesłać na adres magazynu FHU Spaw-Rent podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do miejsca wykonywania działalności mieszczących się w Chełmży, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta.
  Adres oraz wszystkie niezbędne informacje zostaną podane klientowi przez pracownika firmy. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt FHU Spaw-Rent. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w spaw-rent.pl pod hasłem „Gwarancja i reklamacje” w dziale „Informacje o zakupach".
 4. FHU Spaw-Rent odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, formie pisemnej na adres FHU Spaw-Rent podany w górnej części Regulaminu, na koszt FHU Spaw-Rent, po wcześniejszym kontakcie z Biurem Obsługi klienta, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że FHU Spaw-Rent niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez FHU Spaw-Rent albo FHU Spaw-Rent nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 7. FHU Spaw-Rent rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni FHU Spaw-Rent nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi FHU Spaw-Rent. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 9. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w spaw-rent.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez FHU Spaw-Rent dokonanych przez Klienta zakupów, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu FHU Spaw-Rent, na swój koszt.
 10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu spaw-rent.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu spaw-rent.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 11. Podane przez Klientów dane osobowe FHU Spaw-Rent zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w dziale Polityka Prywatności. Klient dokonujący zakupu w spaw-rent.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w spaw-rent.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez FHU Spaw-Rent oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o spaw-rent.pl. 
 12. FHU Spaw-Rent może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach spaw-rent.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FHU Spaw-Rent, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w spaw-rent.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 13. Klient  przy pierwszym logowaniu w spaw-rent.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z spaw-rent.pl
 14. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 15. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FHU Spaw-Rent w ramach spaw-rent.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 16. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 21.

 

 

Załącznik do regulaminu - odstąpienie od umowy

 

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając e-mail pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski
ul. 3 Maja 55
87-140 Chełmża

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów :

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Forularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FHU Spaw-Rent Dariusz Batkowski
ul. 3 Maja 55
87-140 Chełmża
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................